• Kontinualno merenje i detekcija nivoa tečnosti i čvrstih materijala

 • Sigurnost postrojenja, kvalitet proizvoda, optimizacija procesa i zaštita životne sredine ključni faktori svakog merenog mesta.

 • Primena u svim oblastima: od procesne i hemijske industrije, prehrambene i farmaceutske gde su higijenski uslovi od najvišeg značaja, do energetike i naftne industrije koje zahtevaju robustne i pouzdane uređaje, koji su u stanju da izdrže ekstremne uslove

 • Kontinunualno investiranje u istraživanje i razvoj omogućavaju pojavu novih instrumenata koji se lako mogu integrisati u savremene sisteme automatizacije.

 • 50 godina iskustva u oblasti merenja nivoa. Velika lepeza mernih tehnika i uređaja za sve vrste aplikacija.

 • Svi uređaji su testirani i sertifikovani.

KONTINUALNA MERILA NIVOA

Za sve vrste medijuma.
Za sve industrije.
Različite mogućnosti instrumenata.
Svi neophodni sertifikati i dozvole.

Kapacitivna merila nivoa

 • Univerzalna rešenja za sve vrste tečnosti i čvrstih materijala, kao i za agresivne medijume i u slučajevima pojave naslaga.

 • Temperaturni limit rada do 450 °C a pritisaka do 500 bar.

 • Preko 50 godina iskustva u aplikacijama kapacitivnog merenja sa preko 3.000.0000 mernih mesta širom sveta dovelo je do toga da ova vrsta merenja postane jednostavna, sigurna i univerzalno primenjiva.

 • Merenje interfejsa nezavisno od emulszije slojeva.

 • Relativna dielektrična konstanta (εr -value) medijuma je važna za ovaj princip merenja.

Ultrazvučna merila nivoa

 • Bezkontantaktno merenje za sve vrste tečnosti i čvrstih materijala, agresivne i abrazivne procesne medijume, kao i za medijume promenljivih karakteristika.

 • Ultrazvučna merila nivoa se koriste i za merenje protoka u otvorenim kanalima.

 • Temperaturni limit rada do 150 °C a pritisaka do 4 bar.

 • Veliki broj senzora za različite aplikacije.

Radarska merila nivoa

 • Bezkontaktno merenje nivoa tečnosti i čvrstih materijala u svim industrijama. Koristi se u ekstremenim uslovima (npr. otrovi, jako agresivni i isparljivi medijumi, prisustvo pare, prisustvo vakuma…).

 • Temperaturni limit rada do 400 °C a pritisaka do 160 bar.

 • Nivo se izračunava na osnovu izmerenog vremena reflektovanog talasa od površine merenog medijuma.

 • Ovaj način merenja nudi pouzdanost i visoku preciznost merenja.

 • Promena temperature i pritiska kao i pojava gasnih slojeva nemaju uticaj na radarsko merenje.

 • Relativna dielektrična konstanta (εr -value) medijuma je važna za ovaj princip merenja.

Merila nivoa vođena radarskim mikrotalasom

 • Siguran način za merenje čvrstih materijala (sipkastih i granulisanih) u ekstremnim uslovima sa velikom količinom prašine (npr. u procesima pneumatskog punjenja).

 • Pouzdan način merenja nivoa tečnosti pri pojavi turbulencije, stvaranju pene i gasnih slojeva.

 • Merenje je nezavisno od fizičkih karakteristika medijuma.

 • Temperaturni limit rada do 400 °C a pritisaka do 400 bar.

 • Nivo se izračunava na osnovu izmerenog vremena reflektovanog talasa od površine merenog medijuma.

Hidrostatska merila nivoa

 • Ćelija senzora pritiska optimizovana za merenje nivoa tečnosti, pasta i mulja.

 • Kontinualno merenje nivoa u tečnosti i pastoznim medijima u otvorenim i zatvorenim posudama. Pojava pene ne utiče na merenje.

 • Temperaturni limit rada do 100 °C a pritisaka do 40 bar.

 • Integrisana prenaponska zaštita i temperaturni senzor.

 • Sertifikati za korišćenje kod pijaćih voda i u prehrambenoj industriji.

Radiometrijska merila nivoa

 • Neinvazivna metoda merenja nivoa koja omogućuje merenje sa spoljne strane rezervoara (procesne posude).

 • Koristi se za sve vrste teških aplikacija (otrovne, abrazivne i agresivne materije, visoke pritiske i temperature).

 • Merenje je nezavisno od temperature i pritiska.

 • Ne postoji mogućnost kontaminacije.

 • Koristi se uvek kada je potreban visok nivo pouzdanosti ili kada nije moguće primeniti druge principe merenja zbog ekstremnih procesnih uslova.

Elektromehanička merila nivoa

 • Merenje nivoa na principu vertikalnog spuštanja tega u silos ili bunker i registrovanja kontakta između tega i medijuma.

 • Provereno, testirano i pouzdano merenje nivoa čvrstih materijala do 70 m.

 • Pouzdan način merenja i u aplikacijama sa pojavom guste prašine.

 • Temperaturni limit rada do 150 °C a pritisaka do 2 bar.

 • Konstrukcija uređaja je modularna.

INDIKATORI NIVOA

Za sve vrste medijuma.
Za sve industrije.
Različite mogućnosti instrumenata.
Svi neophodni sertifikati i dozvole.

 • Univerzalna rešenja za sve vrste tečnosti i čvrste materijale, merenje čak i kod agresivnih medija i pri stvaranju naslaga.

 • Temperaturni limit rada do 450 °C a pritisaka do 500 bar.

 • Preko 50 godina iskustva u aplikacijama kapacitivnog merenja sa preko 3.000.0000 mernih mesta širom sveta dovelo je do toga da ova vrsta merenja postane jednostavna, sigurna i univerzalno primenjiva.

 • Relativna dielektrična konstanta (εr -value) medijuma je važna za ovaj princip merenja.

Konduktivne sonde za detekciju graničnog nivoa

 • Jednostavan i ekonomičan princip detekcije graničnog nivoa.

 • Primenjuje se za provodne materije kao što su voda, otpadna voda, tečna hrana…

 • Temperaturni limit rada do 250 °C a pritisaka do 160 bar.

 • Postoji široka lepeza kompaktnih i ekonomičnih uređaja koji se koriste za razne aplikacije koje uključuju i visoke pritiske, temperature i eksplozivne sredine.

Radiometrijska indikacija nivoa

 • Neinvazivna metoda indikacije nivoa koja omogućava merenje sa spoljne strane rezervoara (procesne posude).

 • Koristi se za sve vrste teških aplikacija (otrovne, abrazivne i agresivne materije, visoke pritiske i temperature).

 • Merenje je nezavisno od temperature i pritiska.

 • Ne postoji mogućnost kontaminacije.

 • Koristi se uvek kada je potreban visok nivo pouzdanosti ili kada nije moguće primeniti druge principe merenja zbog ekstremnih procesnih uslova.

Vibracione viljuške – indikacija nivoa

 • Granični prekidač nivoa za sve vrste tečnosti, čak i pri stvaranju naslaga, turbulencije i gasnih mehurova, kao i za sve čvrste materije, granulate i sipkaste materije maksimalne granulacije do 10mm.

 • Bez kalibracije i dodatnog održavanja.

 • Rad uređaja je nezavisan od električnih karakteristika tečnosti.

 • Temperaturni limit za indikaciju nivoa tečnosti je do 280 °C a pritisaka do 100 bar.

 • Temperaturni limit za indikaciju nivoa čvrstih materijala je do 150 °C a pritisaka do 16 bar.

Rotirajuće lopatice – indikacija nivoa

 • Elektromehaničko merenje nivoa na principu rotirajućih lopatica.

 • Jednostavno rukovanje i provereni princip za praškaste i granulisane materijale.

 • Koristiti se za sve tipove granulata i sipkastih materijala gde je maksimalna dozvoljena veličina zrna 50 mm a gustina 100 g/l.

 • Temperaturni limit za indikaciju nivoa tečnosti je do 80 °C.

 • Koriste se za merenje na atmosferskom pritisku

 • Opseg merenja je do 2 m.